Address: 4062 Easton-Nazareth Hwy, Nazareth, PA 18064